Our Academic Team

Shafeera Shanib
Shafeera Shanib
Joel D'Souza
Parvathy Soni
Parvathy Soni
Suraj Babu
Reeba John
Reeba John
Suprith Sundar
Suprith Sundar
Chandru Kanaya
Chandru Kanaya
Joby Jose
Joby Jose
Mohammed Rasheed
Mohammed Rasheed
Anusha Vishnu
Anusha Vishnu
Rajeshwar Nalimela
Rajeshwar Nalimela
Menu