Our Academic Team

Riya Johnson
Riya Johnson
Shafeera Shanib
Shafeera Shanib
Joel D'Souza
Parvathy Soni
Parvathy Soni
Suraj Babu
Reeba John
Reeba John
Suprith Sundar
Suprith Sundar
Chandru Kanaya
Chandru Kanaya
Joby Jose
Joby Jose
AJITH KUMAR
Mohammed Rasheed
Mohammed Rasheed
Anusha Vishnu
Anusha Vishnu
Tino Alapat
Rajeshwar Nalimela
Rajeshwar Nalimela
Goldin D'Souza
Goldin D'Souza
Menu